= = = = ขนาด หรือ size ของลูกสูบ = = = = - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Benly C92E

= = = = ขนาด หรือ size ของลูกสูบ = = = =

Rate this Entry
ขนาด หรือ size ของลูกสูบ
size std คือ 0.00
size 1 คือ 0.25
size 2 คือ 0.50
size 3 คือ 0.75
size 4 คือ 1.00

นอกจาก size ที่กล่าวมาแล้ว ยังมี size พิเศษ สำหรับบางรุ่นด้วย เช่น size 2.00

Submit "= = = = ขนาด หรือ size ของลูกสูบ = = = =" to Digg Submit "= = = = ขนาด หรือ size ของลูกสูบ = = = =" to del.icio.us Submit "= = = = ขนาด หรือ size ของลูกสูบ = = = =" to StumbleUpon Submit "= = = = ขนาด หรือ size ของลูกสูบ = = = =" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments