ไฟจากหัวเทียนน้อยเกี่ยวกับคอยป่าวครับถ้าเปลี่ยนประ มาณเท่าไหร่แล้วใช้ของรถตลาดได้ป่าวครับ