การจดทะเบียนรถใหม่

การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติการ ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หากผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ มิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง เว้นแต่การยื่นต่ออายุทะเบียนรถไม่ต้องทำหนังสือมอบอ ำนาจ1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวป ระชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของตกทอดที่มีการซื้อขาย เว้นแต่การจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้
3. หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐานการนำเข้าได้แก่ ใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32) จากกรมศุลกากร, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, บัญชีแสดงรายการสินค้า
4. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.25351. ใช้แบบคำขอจดทะเบียนรถ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียน พร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายทะเบียนรถ
2. รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนรถเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสภ าพ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
4. รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ,เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
หมายเหตุ - ผู้ขอจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จะต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่มีสิทธิใช้รถ โดยการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือรับเข้าร่วมกิจการขนส่ง (เฉพาะกรณีที่การประกอบการขนส่งนั้นไม่มีข้อห้ามการเ ข้าร่วมกิจการขนส่ง) โดยก่อนการจดทะเบียนรถผู้ประกอบการขนส่งจะต้องบรรจุร ถในบัญชี ขส.บ.11 ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจ ึงยื่นคำขอจดทะเบียนรถตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบ กกำหนด ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี


ก็อปมาอีกทีนะ