ขั บ C 7 0 อ ยู่ แ ถ ว เ มื อ ง โ บ ร า ณ อ ย า ก มี C l u b