em97 เนื่องด้วยทางหนังสือพิมส์ TACHIN บ้านเราได้ติดต่อขอ ถ่ายรูปคอลัมนีสลงหน้าหนึ่งกลุ่มชมรม มหาชัยคลาสสิค ทุกคันในวันจันทร์ ที่ 3 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ ถ้ามีลายละเอียดยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยววันเสาร์ไปบอกอี กครั้งโดยทั่วกัน จบ em97