จะรอรูปและลฃงราคาด้วยนะคับ gorlira_punk@hotmail.com