ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันทำงานนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยด ี และยินดีกับมิตรภาพใหม่ที่มีให้กัน