ปีใหม่นี้ ขอให้กลุ่ม Real Spirit จงเจริญ สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนปลอดภัยจากการเดินทางทุก ๆครั้ง สาธุๆๆ

จาก กลุ่ม
( Racers only)