อยากให้มีงานที่จังหวัดอุดรจังเลยมีวันไหนก็บอกผมด้ว ยแล้วกัน
Classic จงเจริญ