2oo8
ขอเชิญ พี่น้อง
ที่รักในความclassicของรถโบราณ ร่วมงาน southern classic 2008 ที่จังหวัดตรัง ณ วารีปาร์ครีสอร์ท ต.กะลาเส อำเภอ สิเกา จ.ตรัง รายได้หักค่า.ใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาน้องๆประถมศึ กษาป ระจำตำบล กะลาเส ติดต่อร่วมงาน โทร.0895228404โอทั่วไทย 0848411002เก้ากระบี 0844411032ปอนเทพสตรี 0869655272เตยshow time
กระผมโอทั่วไทย ไปมาแล้วเกือบทุกจังในประเทศไทย แล้วคุณเคยมาตรังหรือเปล่า พบกัน ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑
รูป