ขอความกรุณากรองที่อยู่ในการรับสติกเกอร์ให้ชัดด้วยเ พราะบางท่านลืมลง รหัสไปรษณีย์ บ้าง จังหวัดบ้าง นะครับ