ป ล . โ บ้ บ อ ก ว่ า ช ม แ ต่ พี่ แ จ๊ ค

งั้ น ช ม โ บ้ ด้ ว ย ก้ อ ไ ด้

โ บ้ ก้ อ ใ จ ดี นิ สั ย ดี ด้ ว ย

5 5 5. . .

โ อ เ ค ป่ า ว