ชมรมรถโบราณ ขามทะเลสอ โคราช
84 หมู่ 3 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา 3028018 เมษายน 2551

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ความสะดวกการใช้เส้นทาง
เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการในการจัดงาน จำนวน 1 ชุด

ด้วยชมรมรถโบราณขามทะเลสอ โคราช จะจัดโครงการ “สองล้อสานฝัน ปันน้ำใจให้น้องและชุมชน” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2551 ที่สนามโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ในงานนี้จะมีชมรมรถโบราณจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประ มาณ 1,500 คัน ซึ่งชมรมจัดงานนี้เพื่อประโยชน์ทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันดังนี้
1. เพื่อหางบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมรถโบราณทั่วป ระเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ.ขามทะเลสอและจังหวัดนคร ราชสีมาให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายยิ่งขึ้น
4. เพื่อประกวดรถโบราณรุ่นต่าง ๆ
5. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในสโลแกนที่ว่า “เล่นรถโบราณเพื่อต่อต้านยาเสพติด”
6. เพื่อเป็นการส่งเสริมรถโบราณและอนุรักษ์ของเก่า ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของรถมอเตอร์ไซค์ สังกัดชมรมโบราณ จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่จะมาร่วมงาน ที่สนามโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2551 (รวมเวลาเดินทางกลับ) ชมรมรถโบราณ ขามทะเลสอ โคราช จึงขอความอนุเคราะห์ความสะดวกในการใช้เส้นทาง เดินทางมาที่สนามที่ดังกล่าวแล้ว และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายฤกษ์ชัย สงวนพงษ์)
ประธานชมรมรถโบราณ ขามทะเลสอ โคราช

โทร. 085-7796654