ชมรมรถโบราณกรุงเก่า
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนวัดจุฬาราษฎร์วิทยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*************************
ด้วยชมรมรถโบราณกรุงเก่า ได้จัดกิจกรรมครบรอบชมรมฯ ประจำปี 2551 เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ทุ รกันดาร เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ต้องการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเล่นกีฬา ที่จะใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน และการออกกำลังกาย
ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมบริจาคในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ในครั้งนี้ และเป็นการเพิ่มพัฒนาการและสุขภาพของนักเรียน ซึ่งจะเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบริจาคทรัพย์ในครั้งนี ้จงส่งผลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551
08.00-08.30 น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก
* รายได้จากการลงทะเบียน จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมอบให้แก่โรงเรียนวัดจุ ฬาราษฎร์วิทยา
08.30-09.00 น ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ โรงเรียนวัดจุฬาราษฎร์วิทา
* ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
* กล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษา
09.00-10.30 น มอบทุนการศึกษา
10.30-12.00 น กิจกรรม / เล่นเกมส์ ร่วมกับนักเรียน
12.00-13.00 น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
14.00-17.30 น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก
18.00-22.00 น ร่วมงานสังสรรค์ ครบรอบชมรมฯ ปี 2551
22.00 น พักผ่อนตามตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ 8 มิถุนายน 2551
06.00 น เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ