ท่านอ่านภาษาไทยแข็งแรงแค่ไหน

' ยายสีกะยายสอย '


ยายสีเลี้ยงหอย ส่วนยายสอยเลี้ยงหมี ยายสีเลี้ยงหอยฟ้องยายสอยเลี้ยงหมี

ว่า หมีของยายสอย มากัดหอยของยายสี แต่ยายสอยที่เลี้ยงหมี ปฏิเสธและฟ้องกลับยาย

สีเลี้ยงหอยว่า หอยของยายสีกัดหมีของยายสอย ต่างหาก พร้อมกับอ้างว่า ที่ปากหมี

ของยายสอย ไม่มีหอยของยายสีให้เห็นเลย ตรงกันข้ามมีหลักฐานว่า ที่ปากหอยของยาย

สีนั้นกลับมีขนหมีของยายสอยติดอยู่'
ปล. กรุณาอ่านออกเสียง ดังๆ ให้คนในออฟฟิศท่านได้ยินด้วย จะแจ่มมาก อิอิ