ปีสองห้าสี่สิบเก้าศรีสวัสดิ์ขอไตรรัตน์เรืองรองผุดผ ่องศรีคุ้มครองให้ไร้วิกฤตทุกกรณีย์พ้นวิถีทุจริตอวิ ชชาให้เป็นอยู่อย่างไทใจสะอาดให้ชีพปราศเวรภัยไร้ปัญ หามั่นซื่อสัตย์กตัญญูชูปัญญาละโลภโกรธหลงอัตตามายาก ลเลิกทิฐิมานะพยาบาทมั่นรักชาติศาสน์กษัตริย์พิพัฒน์ ผลดำเนินหมายสายกลางทางมงคลเลิกทิฐิมานะพยาบาทมั่นรั กชาติศาสน์กษัตริย์พิพัฒน์ผลดำเนินหมายสายกลางทางมงค ลเป็นสุชนสุปฏิบัติสวัสดีขอส่งพรสวัสดีวันปีใหม่มาอว ยชัยให้ท่านเปรมเกษมศรีลาภยศสุขสรรเสริญเจริญทวีจงเก ิดมีตลอดในปีใหม่เทอญฯ ปีใหม่จะไปเที่ยวไหนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยน่ะครับ C Honda classic team Udonthani แล้วเจอกันครับ