ขอร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาคัดเลือกเป็นตัว แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21-30 ตุลาคม 2551 หรือใน http://www.kkmuni.go.th/sinsaigame/