เมื่อก่อนเรียนเทตนิคนคร เดี๊ยวนี่เรียนที่สวนสุนันทาคับ บ้านอยู่ในเมือง ทางไปปากนครคับ
นี่รูปรถผม