เรียนนิตยาสาร thailand classic ฝากโลโก้ใหม่ กลุ่มลูกพระนเรศ พิษณุโลก ลงแก้ไขในหนังสือ
หน่อยครับ