กำหนดการ
โครงการ ส่งเสริมพลศึกษากีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ประจำปี 2551
ในกิจกกรม ทริปนี้เพื่อน้องให้แม่
9 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนบ้านทุ้งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากำหนดการในวันที่ 9 สิงหาคม 2551

เวลา 07.00 น. - 11.00 น. 1.1 กลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่ ถนนศุภสารรังสรรค์ ( มูลมิธิ มิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซียงตึ๊ง )
1.2 สมาชิกร่วมลงทะเบียน
เวลา 11.00 น . 1.3 กลุ่มเครือพร้อมข่ายเดินทางสู่โรงเรียนบ้านทุ้งจัง
เวลา 12.30 - 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อมฟูโอลาย
เวลา 13.30 น. เริ่มกิจกรรม กีฬาพื้นบ้าน
เวลา 14.00 น. ร่วมกิจกรรมกับน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งจัง
- ชักเย่อ ( กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วม )
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เวลา 16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 17.30 น. กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มพร้อมกันที่ ลานกิจกรรม
เวลา 17.40 - 18.00 น กล่าวรายงานโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง
ประธานในพิธีเปิดโดย นายอำเภอหาดใหญ่
นายอำเภอหาดใหญ่มอบอุปกรณ์ กีฬา และ สื่อการเรียน ให้กับโรงเรียน เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ
เวลา 19.00 น. เริ่มกิจกรรมภาคค่ำ
1.1 ดนตรี
1.2 ขวัญใจรถโบราณ 3 รางวัล
1.3 รางวัลผู้เข้าร่วมงานมาไกลที่สุด 1 รางวัล
1.4 รางวัลไม่น่าจะถึงแต่ก็ถึง 1 รางวัล
1.5 รางวัลชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 1 รางวัล
เวลา 00.00 น. ปิดงานภาคค่ำพักผ่อน

วันที่ 10 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น กลุ่มเครือข่ายเดินทางกลับโดย สวัสดีภาพ


หมายเหตุ 1 กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 กิจกรรมตามข้อ 1.2 ,1.3 ,1.4 และ 1.5 หากมีผลคะแนนเท่ากันให้ทำการตัดสินโดยใช้กิจกรรมบนเว ทีตัดสินหาผู้ชนะ