1. ชื่อโครงการหลัก โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และ สุขภาพ

2. ชื่อโครงการ ทริปนี้เพื่อน้องให้แม่

3. ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอหาดใหญ่

4. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน มนุษย์มีการใช้เวลาว่างและทรัพยากร เพื่อการสร้างความพอใจให้กับชีวิตที่หลากหลาย และแตกต่างกัน ตามวิถีทางเลือกของแต่ละบุลคลที่จะไขวคว้าได้ด้วยควา มพึงพอใจและสารมารถเลือกได้ตามใจชอบ กิจกรรมพลศึกษา นันทนาการ และสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรเข้า ร่วมหลังจากเสร็จภารกิจประจำวันแล้ว
กิจกรรมทางพลศึกษา ที่สำคัญจะต้องประกอบด้วย กีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สุขภาพ และสังคม โดยกิจกรรมเหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติและประยุคใช้เพื ่อเป็นทางเลือกให้กับชีวิต เพื่อที่จะแสวงหาความเพลิดเพลิน ความสุข ความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
อำเภอหาดใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนันทนาการ ( ชมรมอนุรักษ์รถโบราณอำเภอ หาดใหญ่ ) ได้ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และ สุขภาพ ที่จะช่วยสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างที่มีอยู่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ เป็นการส่งเสริมพัฒนา และสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชน การนี้อำเภอหาดใหญ่จึงได้จัดทำ กิจกรรมทริปนี้เพื่อน้องให้แม่ เพื่อเยาวชนมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา นันทนาการ และสุขภาพ
5.2 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิต โดยใช้กิจกรรม พลศึกษา กีฬา นันทนาการ และสุขภาพ เป็นสื่อ
5.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง และสังคม

6. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

6.1 ผลผลิต ( output )
6.1.1 เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ประมาณ 30-50 คน
6.2 ผลลัพธ์ ( outcom )
6.1.2 เด็กเยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรม พลศึกษา นันทนาการ และสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุคใช้กับชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. วิธีการดำเนินการ

7.1 เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา
7.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกิจกรร ม
7.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
7.4 จัดกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
7.5 ประเมินผลโครงการด้วยแบบสอบถาม และการสังเกต
7.6 สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการพร้อมภาพถ่ายเสนอสำนัก งานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา

8. กิจกรรมที่จัด

8.1 มอบอุปกรณ์กีฬา
- กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อมฟูโอลาย
- กีฬาพื้นบ้าน
- ดนตรี
- ขวัญใจรถโบราณ
- รางวัลผู้เข้าร่วมงานมาไกลที่สุด
- รางวัลไม่น่าจะถึงแต่ก็ถึง
- รางวัลชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

9.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 9 – 10 สิงหาคม 2551

10. สถานที่ดำเนินการ

10.1 โรงเรียนบ้านทุ้งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

11. ผู้ให้คำปรึกษา

11.1 นายอำเภอหาดใหญ่
11.2 การท่อองเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา

12. งบประมาณ

12.1 งบประมาณสนับสนุน 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )13. การประเมินผล

13.1 ประเมินผลโครงการด้วยแบบสอบถาม และการสังเกต

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14.1 เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเ อง และสังคม
14.2 เด็ก เยาวชน ทีเข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่ากิจกรรมพลศึกษา นันทนาการ และสุขภาพ
และสามารถนำไปประยุคใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมา ะสม
14.3 เด็ก เยาวชน มีการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้เสนอโครงการ
( )

รัตนพันธ์ พันธ์เนียม
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอหาดใหญ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสมโชค สุวรรณมาศ )
นายอำเภอหาดใหญ่


ผู้อนุมัติโครงการ

( นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์ )
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา