โปรดทราบทุกท่าน.....
วันจันทร์นี้ไปประชุมกันที่บ้านช่าง Not ....
เวลา 1 ทุ่มโดยประมาณ......