............. ชื่อเดิมตัดไปชื่อใหม่จะเข้ามาโดยจะใช้ชื่อนั้นเป็นช ื่อกลุ่มต่อไป....................

จึงแจ้งมาให้ทราบมา ณ ที่นี้ด้วย.......