ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น. ที่บ้าน อ.สาโรจน์ ครับ