เรียนเชิญสมาชิกชมรมสุรรณคลาสสิคทุกท่าน ร่วมประชุม(วาระพิเศษ) ในวันที่ 26 กพ 52 เวลา 17.30 น. ณ บ้านอาวุฒิ (ตรงข้ามสมาคมจีน) มีวาระสำคัญดังนี้
1. พิจารณาเรื่อง ชมรมสุพรรณบุรี ไรท์เดอร์ เชิญชมรมสุพรรณคลาสิค ร่วมกิจกรรมโครงการรณงค์ขับรถมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก และกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเด็กพิการทางสมอง (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม)