เรื่องจริงที่อยากบอก อยากรู้ดูเอง เกี่ยวกับเรื่องทะเบียน สงสัยถามได้ http://www.dlt.go.th/lamphun/process...s_menucar.html