ลงรุปงานปะผุเสรจต่อไปเปนงานชุมแสงนะ

ชาวปะผุทุกท่าน