ชมรมสุพรรณคลาสสิค จัดให้มีการประชุมประเดือน ในวันอาทิตย์ ที่22 มีนาคม 2552 เวลา 09.00น. ณ ที่ทำการชมรมชั่วคราว (บ้าน อ.สาโรจน์) ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง....
วาระสำคัญ........

....... สรุปผลงาน การร่วมกิจกรรมกับ ชมรมไรท์เดอร์สุพรรณบุรี ที่ ดอนเจดีย์.......

....... การจัดตั้งกลุ่มย่อยของชมรมสุพรรณคลาสสิค........

....... อนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือนมีนาคม........

....... เรื่องกิจกรรมสัมพันธ์ (ทริป) ของชมรมสุพรรณคลาสสิค........

หากมีข้อสงสัย โทร 089-9587421 (คุณ เต้)