ติดป้ายทะเบียนตรงบังโคลนหน้าปิดกฎหมายจราจรหรือเปล่ า? มีคำตอบครับ
    
    
    
    
พื้นที่โฆษณา      พื้นที่โฆษณา      โรงงานผลิตโฟม eva tel. 083-9999217      พื้นที่โฆษณา
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 19

ชื่อกระทู้: ติดป้ายทะเบียนตรงบังโคลนหน้าปิดกฎหมายจราจรหรือเปล่ า? มีคำตอบครับ

 1. #1
  Senior Member danwin999's Avatar
  วันที่สมัคร
  May 2008
  สถานที่
  ศรีตรัง Classic Club
  ข้อความ
  670
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน ติดป้ายทะเบียนตรงบังโคลนหน้าปิดกฎหมายจราจรหรือเปล่ า? มีคำตอบครับ  กระทู้นี้ผมเป็นคนตอบเองครับ เผื่อว่าเพื่อนๆ สงกะสัยว่าแท้จริงแล้วผลเป็นประการใดให้ลิ้งไปตามนี้ ครับ //วิน


  http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=227358

  ใครเห็นต่างช่วยชำระให้ถูกต้องด้วยนะพร้อมอ้างอิงกฏห มาย

  กระผมได้ประมวลรวบรวมข้อกฏหมาย เพื่อตอบคำถามตามข้อปัญหาที่ว่า การติดป้ายทะเบียนที่บังโคลนหน้ารถจักรยานยนต์ ผิดกฎหมายหรือไม่ ? ดังต่อไปนี้

  ข้อกฎหมาย
  ๑. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
  มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ตรวจการ กับออกกฎกระทรวงกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ ฯลฯ
  (๔) แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายประเภทรถและเครื่องหมายอื่น รวมทั้งวิธีแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายดังกล่าว
  มาตรา ๑๑ รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องต ามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๕ (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) หรือ (๑๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
  ๒. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎห มาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
  (ก) ลักษณะและขนาด
  (๒) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์มีขนาดกว้าง ๑๗.๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๒ เซนติเมตร แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสามบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สาม บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจั งหวัด เว้นแต่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง บรรทัดที่สามเป็นหมายเลขทะเบียน


  ลักษณะของตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด หมายเลขทะเบียนและขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุน ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนมีขนาดสูงไม่น้อย กว่า ๔ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดมีขนาดสูงไม ่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓ เซนติเมตร
  (ข) สี
  (๕) แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถจักรยานยนต์ พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และขอบแผ่นป้ายเป็นสีดำ
  ข้อ ๓ แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายท ี่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถห นึ่งแผ่น การติดตรึงแผ่นป้ายต้องไม่กระทำในลักษณะที่วัสดุที่ย ึดแผ่นป้ายนั้นอาจปิดบังหรือปิดทับตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด และต้องไม่นำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะก่อให้เกิดแ สงสว่างหรือเรืองแสงหรือไม่ก็ตาม มาปิดทับ บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไ ม่สามารถมองเห็นตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
  ข้อพิจารณา
  จะเห็นได้ว่าจากกฎหมายรถยนต์ได้กำหนดเรื่องแผ่นป้ายท ะเบียนไว้โดยในมาตรา ๕ ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงในเรื่อง แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายประเภทรถและเครื่องหมายอื่น รวมทั้งวิธีแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายดังกล่าว ไว้ และรัฐมนตรีได้อออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้ โดยได้กำหนดในเรื่องลักษณะ ขนาด และสี รวมทั้งตำแหน่งที่จะต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนไว้แล้ว
  หากไม่ดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว กฎหมายได้กำหนดเรื่องโทษไว้ในมาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๕ (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) หรือ (๑๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
  เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตามมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒จึงไม่เป็นตามมาตรา ๕๘ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเรื่องการลงโทษไว้แต่อย่างใด
  หรือให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ก็คือ ผู้ที่กระทำผิดตามมาตรา ๕(๔) กฏหมายไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้แต่อย่างใด กำหนดบทลงโทษไว้เฉพาะผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๕ (๒ ) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) หรือ (๑๖) เท่านั้น
  ข้อสรูป
  ๑. ป้ายทะเบียนไม่ใช่ส่วนควบหรืออุปกรณ์ของรถจักรยานยนต ์แต่อย่างใด (ตีความตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์)
  ๒. การติดป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ไว้ที่บนบังโคลนหน้าไ ม่มีกฏหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด และกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้แก่ผู้ฝ่าฝืนแต่อย่ างใด (ไม่ครบองค์ประกอบของของการรับผิดทางอาญา)
  ๓. การที่รัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้ โดยได้กำหนดในเรื่องลักษณะ ขนาด และสี รวมทั้งตำแหน่งที่จะต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนไว้ เป็นการออกตามมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๕๘ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเรื่องการลงโทษไว้สำหรับผู้ฝ่าฝืน แต่อย่างใด
  ๔. หากท่านติดป้ายหลังรถจักรยานยนต์ถูกต้องแล้ว ป้ายทะเบียนบนบังโคลนหน้าท่านสามารถติดได้ ไม่ผิดกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก หรือกฎหมาย พรบ.รถยนต์ แต่อย่างใด
  ๕. หากท่านใดมีความเห็นต่างจากผมโปรดโพสความเห็นแย้งและ อ้างอิงกฏหมายประกอบด้วยนะครับจะได้แชร์ความรู้กันนะครับ //วิน
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย danwin999 : 02-09-2009 เมื่อ 15:39
  AM A VEGAN AND GREEN - SAVE THE WORLD
  ชมรมอนุรักษ์รถโบราณตรัง (ศรีตรัง ClassicClub)
  คลิ๊กที่นี่ www.thaiscooter.com/club/sritrang

 2. #2
  ลูกเจ้าพ่อหลักเมืองกุดชุม off-rider's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jul 2008
  สถานที่
  กุดชุม-ยโสธร
  ข้อความ
  6,384
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  16

  Talking

  ดีครับem99
  บักหำน้อย ยโสธร...........

 3. #3
  Senior Member danwin999's Avatar
  วันที่สมัคร
  May 2008
  สถานที่
  ศรีตรัง Classic Club
  ข้อความ
  670
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน เมื่อถูกตำรวจจราจรยึดใบขับขี่ไปเฉยๆ ได้หรือไม่? มีคำตอบ

  ข้อกฏหมาย
  มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม อยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

  มาตรา 336 ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท

  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 วรรคสาม บัญญัติว่า “ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบ เทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใ บอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำ ใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวน ภายในแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่งใบรับแทนใบอนุ ญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี ่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรีย บเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเท ียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที”


  สรุปได้ว่า
  1.ถ้าตำรวจยึดใบขับขี่จริง ซึ่งทำโดยเจตนาทุจริต ตำรวจอาจมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ เพราะเป็น(การลักทรัพย์+ฉกฉวยเอาซึ่งหน้า) ตาม. ม.336

  2.ถ้าจะกล่าวหาว่า เจ้าพนักงานจราจร(ตำรวจ) ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 วิ่งราวทรัพย์ (ใบขับขี่) ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่างนั้นเลยครับ ต้องมาดูองค์ประกอบก่อนว่า เจ้าพนักงานจราจร (ตำรวจ) เอาใบขับขี่นั้นไปโดยทุจริตหรือเป่า ? ก็มาดูว่า ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.140 วรรค 3 ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเร ียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการยึดใบขับขี่ไว้นั้นก็เพื่อดำเนิน การเกี่ยกับการออกใบสั่ง ตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.140 วรรค 3 ให้อำนาจไว้ แต่เมื่อตำรวจเรียกดูใบขับขี่ ท่านก็ต้ องให้ เพราะไม่เช่นนั้น อาจมีความผิดฐานขัดขืนเจ้าพนักงานได้

  3.เจ้าพนักงานจราจรจะต้องนำใบขับขี่นั้นไปให้พนักงาน สอบสวนภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังไม่เขียนใบสั่งก็ต้องมาพิ จารณาเป็นรายๆ ไปว่าการที่ยึดใบขับขี่ไว้นั้นเจตนาเพื่ออะไรกัน แต่ ตราบใดที่ไม่ยึดไปเพื่อทุจริตก็ยังไม่เข้าองค์ประกอบ ของความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

  4.นับตั้งแต่เวลาที่เจ้าพนักงานจราจรเขียนใบสั่งแล้ว และนำใบขับขี่นั้นไปให้พนักงานสอบสวนเกินกว่า 8 ชั่วโมง ตามที่ ม.140 วรรค3 กำหนด ตอนนั้นแหละ ถึงจะกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานจราจรที่ยึดใบขับขี่นั้นว ิ่งราวทรัพย์ได้

  หากไม่เห็นด้วยโปรดชำระให้ถูกต้องและอ้างอิง กม.ด้วยนะ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย danwin999 : 17-08-2009 เมื่อ 12:07
  AM A VEGAN AND GREEN - SAVE THE WORLD
  ชมรมอนุรักษ์รถโบราณตรัง (ศรีตรัง ClassicClub)
  คลิ๊กที่นี่ www.thaiscooter.com/club/sritrang

 4. #4
  goomaiba's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  สถานที่
  อิสระชน
  ข้อความ
  2,818
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน .....

  ไม่กล้าเข้าในเมือง ตร.จับบ่อยไหมพี่
  " ทำไมเราต้องไปทำอะไรตามใครเค้า...ในเมื่อใจเรามันไม่ เหมือนใคร "
  สอบถาม ติดต่อซื้อขาย พูดคุย
  ซื้อของจากผม โอนเงินเข้าบัญชีนี้บัญชีเดียวน่ะครับนอกจากนี้ไม่ใช ่ผม !!!
  เลขบัญชี 960-2-07142-9 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาลพบุรีราเมศวร์
  ชื่อ บัญชี นายภควัต สังข์แก้ว
  086-9668935 ต้นคับ ADD line , whatapp มาคุยกันได้ครับ มีเบอร์นี้เบอเดียวน่ะครับ ถ้าเบอร์อื่นล่ะไม่ใช่ผม
  งดต่อรองหน้า กระทู้ น่ะจ๊ะ
  <<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>
  จุดที่ลงตัวไม่มีหรอกตราบใดที่ความพอใจของคนเราไม่มี ที่สิ้นสุด....

 5. #5
  Member AO-South KantanG's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  สถานที่
  กันตัง 2 ล้อโบราณ
  ข้อความ
  254
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  9

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ danwin999 อ่านข้อความ
  ข้อกฏหมาย
  มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม อยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

  มาตรา 336 ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท

  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 วรรคสาม บัญญัติว่า “ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบ เทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใ บอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำ ใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวน ภายในแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่งใบรับแทนใบอนุ ญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี ่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรีย บเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเท ียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที”


  สรุปได้ว่า
  1.ถ้าตำรวจยึดใบขับขี่จริง ซึ่งทำโดยเจตนาทุจริต ตำรวจอาจมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ เพราะเป็น(การลักทรัพย์+ฉกฉวยเอาซึ่งหน้า) ตาม. ม.336

  2.ถ้าจะกล่าวหาว่า เจ้าพนักงานจราจร(ตำรวจ) ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 วิ่งราวทรัพย์ (ใบขับขี่) ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่างนั้นเลยครับ ต้องมาดูองค์ประกอบก่อนว่า เจ้าพนักงานจราจร (ตำรวจ) เอาใบขับขี่นั้นไปโดยทุจริตหรือเป่า ? ก็มาดูว่า ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.140 วรรค 3 ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเร ียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการยึดใบขับขี่ไว้นั้นก็เพื่อดำเนิน การเกี่ยกับการออกใบสั่ง ตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.140 วรรค 3 ให้อำนาจไว้ แต่เมื่อตำรวจเรียกดูใบขับขี่ ท่านก็ต้ องให้ เพราะไม่เช่นนั้น อาจมีความผิดฐานขัดขืนเจ้าพนักงานได้

  3.เจ้าพนักงานจราจรจะต้องนำใบขับขี่นั้นไปให้พนักงาน สอบสวนภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังไม่เขียนใบสั่งก็ต้องมาพิ จารณาเป็นรายๆ ไปว่าการที่ยึดใบขับขี่ไว้นั้นเจตนาเพื่ออะไรกัน แต่ ตราบใดที่ไม่ยึดไปเพื่อทุจริตก็ยังไม่เข้าองค์ประกอบ ของความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

  4.นับตั้งแต่เวลาที่เจ้าพนักงานจราจรเขียนใบสั่งแล้ว และนำใบขับขี่นั้นไปให้พนักงานสอบสวนเกินกว่า 8 ชั่วโมง ตามที่ ม.140 วรรค3 กำหนด ตอนนั้นแหละ ถึงจะกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานจราจรที่ยึดใบขับขี่นั้นว ิ่งราวทรัพย์ได้

  หากไม่เห็นด้วยโปรดชำระให้ถูกต้องและอ้างอิง กม.ด้วยนะ
  ..............
  ดีจังเลยครับ มีคนคอยชี้แนะน้องๆอย่างนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว มีผู้รอบรู้อยู่ อิอิ

  พี่ชื่อไรครับ ผมชื่อโอ๋นะครับ ฝากตัวด้วยครับ อิอิ

  ********
  พี่แล้วรถผม ไม่ได่ต่อทะเบียนแล้วขี่ไปตำรวจจับแน่เลย นานแระไม่ได้ต่อ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย AO-South KantanG : 05-09-2009 เมื่อ 23:06
  AO-South KantanG

  <สองล้อบราณ> Phanom_korn@hotmail.com
  *-*Attorney-maN*-*

 6. #6
  Senior Member danwin999's Avatar
  วันที่สมัคร
  May 2008
  สถานที่
  ศรีตรัง Classic Club
  ข้อความ
  670
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  Smile

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ao-south kantang อ่านข้อความ
  ..............
  ดีจังเลยครับ มีคนคอยชี้แนะน้องๆอย่างนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว มีผู้รอบรู้อยู่ อิอิ

  พี่ชื่อไรครับ ผมชื่อโอ๋นะครับ ฝากตัวด้วยครับ อิอิ

  ********
  พี่แล้วรถผม ไม่ได่ต่อทะเบียนแล้วขี่ไปตำรวจจับแน่เลย นานแระไม่ได้ต่อ

  รออะไรอยู่ ไปต่อเสียซิครับ /\3
  AM A VEGAN AND GREEN - SAVE THE WORLD
  ชมรมอนุรักษ์รถโบราณตรัง (ศรีตรัง ClassicClub)
  คลิ๊กที่นี่ www.thaiscooter.com/club/sritrang

 7. #7
  Member AO-South KantanG's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  สถานที่
  กันตัง 2 ล้อโบราณ
  ข้อความ
  254
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  9

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ danwin999 อ่านข้อความ
  รออะไรอยู่ ไปต่อเสียซิครับ /\3
  เจ้าของตายแระ ซื้อต่อเขามา อิอิ

  ทำไงล่ะครับที่นี้

  ผมก้อมึนเหมือนกัน ชี้แนะหน่อยซิครับ
  AO-South KantanG

  <สองล้อบราณ> Phanom_korn@hotmail.com
  *-*Attorney-maN*-*

 8. #8
  Member Huskey's Avatar
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  สถานที่
  -
  ข้อความ
  107
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน

  ไม่เปนไร ตร จับ เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ ขับมาได้เลยต้น
  ถึงจะมีแท้บ้าง จะเทียมบ้างแต่ผมก้อจะรักหมูของผมสุดๆไปเลยครับ

 9. #9
  Member Huskey's Avatar
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  สถานที่
  -
  ข้อความ
  107
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน

  พี่คับ อย่าจับน้องผมเลย 555+
  ถึงจะมีแท้บ้าง จะเทียมบ้างแต่ผมก้อจะรักหมูของผมสุดๆไปเลยครับ

 10. #10
  Member AO-South KantanG's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  สถานที่
  กันตัง 2 ล้อโบราณ
  ข้อความ
  254
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  9

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ huskey อ่านข้อความ
  พี่คับ อย่าจับน้องผมเลย 555+

  เส้นก๋วยจับเนี่ย 555+

  ต้นวางใจได้น้อง เส้นใหญ่จิงๆ 555+
  AO-South KantanG

  <สองล้อบราณ> Phanom_korn@hotmail.com
  *-*Attorney-maN*-*

 11. #11
  Member AO-South KantanG's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  สถานที่
  กันตัง 2 ล้อโบราณ
  ข้อความ
  254
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  9

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ goomaiba อ่านข้อความ
  ไม่กล้าเข้าในเมือง ตร.จับบ่อยไหมพี่


  ขับเข้ามาเลย ต้น

  จุ๊บ เคียรเอง 555+

  เส้นใหญ่
  AO-South KantanG

  <สองล้อบราณ> Phanom_korn@hotmail.com
  *-*Attorney-maN*-*

 12. #12
  Member Huskey's Avatar
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  สถานที่
  -
  ข้อความ
  107
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ao-south kantang อ่านข้อความ
  ขับเข้ามาเลย ต้น

  จุ๊บ เคียรเอง 555+

  เส้นใหญ่
  มาเลย เดว ตร จับผมเคลียร์ให้เอง แต่พี่โอ๋เปิดเครื่องไว้ด้วยนะ 555 ลากมาแจมโดนกันถ้วนหน้าๆๆ
  ถึงจะมีแท้บ้าง จะเทียมบ้างแต่ผมก้อจะรักหมูของผมสุดๆไปเลยครับ

 13. #13
  Member AO-South KantanG's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  สถานที่
  กันตัง 2 ล้อโบราณ
  ข้อความ
  254
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  9

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ huskey อ่านข้อความ
  มาเลย เดว ตร จับผมเคลียร์ให้เอง แต่พี่โอ๋เปิดเครื่องไว้ด้วยนะ 555 ลากมาแจมโดนกันถ้วนหน้าๆๆ
  เออดีวะ งานเข้ากันถ้วนหน้า

  คิดค่านายหน้ามัยเนี่ย 3เปอร์เซ็น 55+

  เปิดไว้ตลอดบริการ 24 ชม. 55+
  AO-South KantanG

  <สองล้อบราณ> Phanom_korn@hotmail.com
  *-*Attorney-maN*-*

 14. #14
  Member Huskey's Avatar
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  สถานที่
  -
  ข้อความ
  107
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ao-south kantang อ่านข้อความ
  เออดีวะ งานเข้ากันถ้วนหน้า

  คิดค่านายหน้ามัยเนี่ย 3เปอร์เซ็น 55+

  เปิดไว้ตลอดบริการ 24 ชม. 55+
  นี่ไงหักเงินเข้าชมรม ขอต่อ ตร ไงพี่ครับ เก็บสัก 200 อีก 100 เข้าชมรมละกัน เดี๋ยวผมซื้อเสื้อชมรมรถโบราณตรังให้ตัวนึงอะ พี่คิดว่าเค้าจะยอมป่าว
  ถึงจะมีแท้บ้าง จะเทียมบ้างแต่ผมก้อจะรักหมูของผมสุดๆไปเลยครับ

 15. #15
  Member AO-South KantanG's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  สถานที่
  กันตัง 2 ล้อโบราณ
  ข้อความ
  254
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  9

  มาตรฐาน


  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ huskey อ่านข้อความ
  นี่ไงหักเงินเข้าชมรม ขอต่อ ตร ไงพี่ครับ เก็บสัก 200 อีก 100 เข้าชมรมละกัน เดี๋ยวผมซื้อเสื้อชมรมรถโบราณตรังให้ตัวนึงอะ พี่คิดว่าเค้าจะยอมป่าว
  ขออย่างงี่ มันต้องลองดูอะน้อง

  แต่ขอเสนอดีเยี่ยม ลองจัดดู อิอิ หากผ่านโอเคเลย

  เจ๋งวะน้องเรา 5555+
  AO-South KantanG

  <สองล้อบราณ> Phanom_korn@hotmail.com
  *-*Attorney-maN*-*

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •