ที่ สข 0217/2194 ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
ถนนเพชรเกษม 90110

24 พฤษภาคม 2552

เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2552

เรียน ประธานชมรมอนุรักษ์รถโบราณ ทุกชมรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนันทนาการ ( ชมรมอนุรักษ์รถโบราณอำเภอหาดใหญ่ ) ดำเนินงานโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่
8-9 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย

1. จัดประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็ก และเยาวชน
2. บริจาคสิ่งของทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว เช่นอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา
3. กิจกรรมเกมกีฬา และการแสดงต่าง ๆ

ในการนี้ อำเภอหาดใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนันทนาการ ( ชมรมอนุรักษ์รถโบราณอำเภอหาดใหญ่ ) ขอเชิญท่าน และสมาชิกชมรมของท่าน เข้าร่วม ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ได้แจ้งแล้วนั้น ทั้งนี้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน นายรัตนพันธ์ พันธ์เนียม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ หมายเลขโทรศัพท์ 085-8837252

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
โทรศัพท์ 074-252008 ต่อ 11
โทรสาร 074-252009

กำหนดการ
โครงการ นันทนาการ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2552
ในกิจกกรม ทริปนี้เพื่อน้องให้แม่2
8-9 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดการในวันที่ 8 สิงหาคม 2552

เวลา 07.00 น. - 11.00 น. 1.1กลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
ศาลากลางน้ำ
1.2 สมาชิกร่วมลงทะเบียน
1.3 สมาชิกร่วมทำบุญให้อาหารปลา
เวลา 11.30 น . 1.3 กลุ่มเครือข่ายพร้อมเดินทางสู่โรงเรียนบ้านหนองนายขุ ้ย
เวลา 12.30 - 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนหนองนายขุ้ย
เวลา 13.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 14.00 น. ร่วมกิจกรรมกับน้องๆโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
- เกม( กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วม )
เวลา 16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 17.30 น. กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มพร้อมกันที่ ลานกิจกรรม
เวลา 17.40 - 18.00 น ประธานเดินทางมาถึงบริเวณงาน
นายอำเภอหาดใหญ่หรือผู้แทนมอบอุปกรณ์ กีฬา และ สื่อการเรียน ให้กับโรงเรียน เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ
เวลา 19.00 น. เริ่มกิจกรรมภาคค่ำ
1.1 ดนตรี
1.2 ขวัญใจรถโบราณ3 รางวัล
1.3 รางวัลผู้เข้าร่วมงานมาไกลที่สุด1 รางวัล
1.4 รางวัลไม่น่าจะถึงแต่ก็ถึง1 รางวัล
1.5 รางวัลชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด1 รางวัล
1.6 จับรางวัล
เวลา 00.00 น. ปิดงานภาคค่ำพักผ่อน

วันที่ 9 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น รับประทานอาหารเช้า
กลุ่มเครือข่ายเดินทางกลับโดย สวัสดีภาพ


หมายเหตุ 1 กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 กิจกรรมตามข้อ 1.2 ,1.3 ,1.4 และ 1.5 หากมีผลคะแนนเท่ากันให้ทำการตัดสินโดยใช้กิจกรรมบนเว ทีตัดสินหาผู้ชนะ
3 หางบัตรจับรางวัล honda c 70 1 คัน พร้อมทะเบียนโอน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอล 085-8837252 , โด่ง 081-4794033, ป๊อป 081-2076914,
และเติล 089-6536334 หรือที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ 074-252008 ต่อ 11 ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท
By fusion classic club hatyai