ขอเชิญสมาชิกชมรมสุพรรณคลาสสิคเข้าร่วมประชุมครั้งที ่6/2552 ประจำเดือน สิงหาคม 2552 ใน วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00น. ณ.ที่ทำการชมรมชั่วคราว(บ้านอ.สาโรจน์)
วาระสำคัญ
- สรุปยอดเงินสนับสนุนชมรมฯ
- สรุปยอดรายรับ,จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2552
- สรุปรายชื่อกลุ่มย่อยต่างๆของชมรมสุพรรณคลาสสิค(อย่างเป็นทางการ)
- สรุปเรื่องทริป (อย่างเป็นทางการ)

ปล.ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ