เ ก่ า - เ ก๋ า ค ล า ส สิ ค ระ ย อ ง

ยิ น ดี ด้ ว ย ค รั บ กั บ บ้ า น ใ ห ม่

แ ว ะ ไ ป ทั ก ท า ย กั น ไ ด้

www.thaiscooter.com/club/kkcr

anonsaisang@hotmail.com