ยินดีด้วยกับกลุ่มใหม่มีโอกาสคงได้เจอกัน
ชนกลุ่มน้อยจงเจริญ