น้องๆ.... ที่สนใจจะสมัครโปรด อ่าน..และทำความรู้จักให้เข้าใจเสียก่อนนะคะ....
*** เข้าไปทำความเข้าใจศึกษาให้ถ่องแท้ ก่อนการตัดสินใจ...
การสมัคร คิดว่าจะรวบรวมทำทั้งชมรมไป
เลย(ทำเป็นกลุ่มๆดูมีระบบ กว่า)

..... แต่ต้องติดตาม ข่าวและให้ความสำคัณ กับมันบ้างนะคะ... สิทธิ ของพวกคุนเอง นะ

สมาคมรถจักรยานยนต์
การดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
1.การยื่นใบสมัคร จะต้องมีคนรับรองความประพฤติ อาจเป็น หน.กลุ่ม ถ้าเป็น free rider ให้คนในวงการที่เป็นที่รู้จักรับรอง
2.รูปถ่ายติดบัตรขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน& สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง
4.เงิน ค่าเอกสาร&ค่าส่ง และค่าทำบัตรประจำตัวสมาชิก จำนวน 100.-บาท ถ้าสะดวกควรชำระเลย หรือให้ หน.กลุ่มรวบรวมและโอน เข้าบัญชีธนาคารของสมาคม (แจ้งการโอนเงิน ฝ่ายเหรัญญิก ที่แม่ติ๋ม ฟรีแร้นท์)
5.สมาชิกที่สมัครในชุดที่ 1 ส่งเอกสารถึงสมาคมภายในวันที่ 29 ส.ค.2552 จะดำเนินติดประกาศที่สมาคมฯและใน website ของ สมาคมตั้งแต่ วันที่ 1-15 ก.ย.2552 ตามข้อกฏหมายการจัดตั้งสมาคม หากไม่มีใครคัดค้านหรือร้องเรียน หลังติดประกาศครบ 15 วัน ถือว่าผู้สมัครผ่านหลักเกณฑ์ ของสมาคม
6.การเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ จะต้องส่งเอกสารครบถ้วนและชำระเงินจำนวน 100.-บาท (ผู้สมัครชุดแรก 16 ก.ย.- 15 ต.ค.2552 )
7.สมาคมฯจะออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
8.สมาคมฯ จะจัดส่งบัตรประจำตัวสมาชิกของสมาคมฯ ตามชื่อที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร หรือส่งมอบให้ หน.กลุ่มรับไปดำเนินการ แจกจ่ายเอง ตั้งแต่ วันที่ 16 ต.ค.2552 เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อสอบถามการจัดส่งได้ที่ แม่ติ๋ฟรีแร้นท์ โทร. 08-1916-9650 การส่งเอกสารการสมัครสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยามส่งใบสมัครที่นายอาทิตย์ จิตต์รำพึง
ที่ทำการกำนันตำบลตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20150บังจูมินเค้าฝากมาอ่ะพี่