พี่พัน
พี่น้อย
ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ขาดไม่ได้ คือ พี่หอย เมืองเลย ท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้ออกหนังสือไทยแลนด์คลาสส ิคแน่นอนก