เห็นข้อความอันนี้ เลยนำมาฟากเพื่อนสมาชิกครับ

ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553
55 ชั้น 8 อาคาร Wave Place ถ.วิทยุ - เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
อาคารเชื่อม BTS สถานีเพลินจิต

เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
วันเปิดภาคเรียน มิถุนายน 2553

1. ปริญญาเอก หลักสูตรไทย และ English Program
* D.B.A. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Doctor of Business Administration (Business Administration)
* Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management)

2. ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (Dual-degree program) ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย รับปริญญาจาก 2 สถาบัน**
* Master of International Tourism and Hotel Management

3. ปริญญาโท หลักสูตร English Program ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ
* Master of Business Administration (Marketing Communication)

4. ปริญญาโท หลักสูตรไทย
* ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
* บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
* บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
* การศึกษามหาบัญฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
* รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชานโบายสาธาราณะ
* วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

5. ปริญญาโท หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการ เรียน 1ปี

* รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชานโบายสาธาราณะ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างม.นเรศวรกับสถาบ ันวิชาการทหารบกชั้นสูง


6. ปริญญาตรี หลักสูตรไทย เทียบโอนรายวิชาจากประสบการณ์ เรียน 2ปี
* บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-655-3700-3
มีทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nubkk.nu.ac.th/gif.php
เตือน : กระทู้เก่า
กระทู้นี้เก่ากว่า 360 วัน ข้อมูลและสินค้าบางรายการ อาจจะไม่ตรงกับปัจจุบัน โปรดสอบถามก่อน