เนื่องจากมีกระทู้ที่เกี่ยวกับน่าจะรวมเป็นอันเดียวก ันโดยจะทยอยรวมเขาด้วยกัน อาจจะใช่เวลาบ้างเเล้วสำหรับกระทู้ที่ไม่น่าสนใจหรือ ไม่มีคำตอบจะลบออกไปเพื่อความเป็นระเบียนและง่ายต่อก ารค้นหา นะครับ