เรื่องโช้คเผอินจะซื้อโช้คไหม่มีคนแนะนำ โช้คBGMไม่ทราบว่าดีไหมเกี่ยวกับระบบของมันของคำแนะน ำหน่อยคับ