เข้ามาดูไม่ค่อยเห็นมีความคิดเห็น
คุยกานบ้างแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพราะเราคอเดียวกาน=ดัสสัน