ร ด ไ ด้ อี ก ป ะ คั บ

เ เ ล ะ อ ยู่ ตำบล อ า ร า ย ห ร อ

คั บ ผ ม ก็ อ ยู่ ส า ม พ ร า น