สรุปกันมาแล้วครับว่า............จะจัดงานกันที่ราชป ระสงค์