แจ้งสมาชิกให้ทราบประชุมพร้อมกันที่ปั้ม
เรืองทริปซับป่าวาลครับใครจะไปบ้าง
เวลา 20.00น. ครบองค์ประชุมครับ