อยากดูภาพกิจกรรมของชมรมจักรยานโบราณในแต่ละชมรมว่าท ำอะไรบ้างเพื่อจะได้มาจัดในกลุ่มของผมเองบ้าง