ขอเชิญร่วมงาน 2 ล้อร่วมใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่2
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2553
ณ สวนวิภากมล เทศบาลตำบลบางวัว
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อหาทุนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเงินสมทบให้แก่ ผู้พิการและทุพพลภาพ"บ้านบางปะกง"
2.เพื่อหาเงินทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางวัว(สา ยเสริมวิทย์)
3.เพื่อร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก
4.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในสโรแกนที่ว่า "เล่นรถโบราณเพื่อนต้ายยาเสพติด"
5.เพื่อเป็นการอนุรักษ์รถโบราณให้คงไว้
6.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553
10.00 น. เริ่มลงทะเบียน (ลงทะเบียนรับของที่ระลึก ค่าลงทะเบียน 100 บาท)
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง(ฟรี)
15.00 น. ร่วมแห่ขบวนรณรงค์เปิดไฟใส่หมวกเคารพกฎจราจร
16.30 น. ร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์ - ประกวดรถปรพเภทต่างๆ
18.00 น. กิจกรรมภาคเวที
00.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553
06.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ผู้มาร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัดดิภาพ

ติดต่อสอบถาม
080-0551035 พี่เบิร์ด บางวัว 081-3051729 พี่แอส บางวัว 081-7138659 แม่หนู บางวัว
083-9955465 บิ๊ก บางวัว 083-1118819 แบงค์ บางวัว 081-6373090 อาร์ม บางวัว

ขอขอบคุณ www.thaiscooter.com
ที่ทำให้พวกเราชาว2ล้อได้เปิดกว้างมากขึ้น