ขอความร่วมมือพี่ น้องนำรถ Scooterไปรวม วันเสารนี้ บ่ายสองที่ สนามกีฬาแห่งชาติ
พอดีงาน ฉุกระหุก ทางผู้จัด ขอความร่วมมือ กลุ่ม scooterทุกท่าน ร่วมกิจกรรม มากมาย
มีที่จอดรถให้ โดยเฉพาะ และอื่นๆมากมาย งานเริ่ม บ่ายสอง เป็นต้นไปถึงหนึ่งทุ่ม สาวเพียบ
ขอโทด ที่บอกกัน ด่วน หากสงสัยโทรถามได้ 0876797348
รายเอียด เอกสารนะ มีประกวดรถ ด้วย มีเงินรางวัลhttp://www.osrd.go.th/brdp/news/preview.php?nid=530300000010&nTid=510900000002ชื่อโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเย าวชน
กิจกรรมลานนันทนาการ 2553

ระยะเวลา เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

สถานที่ บริเวณลาน - เวทีอุทยานการกีฬาและนันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณจุฑามาศ ชื่นจิตร โทร. 0840760343โทรสาร. 022471660

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนันทนาการ และเป็นการเปิดโอกาส
ให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

2.ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโย ชน์ และสร้างสรรค์
3.
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พันธกิจของสำนัก งานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ


กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
เยาวชน ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
กลุ่มเป้าหมายรอง
เยาวชน ประชาชน ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ
สื่อมวลชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเยาวชน

การดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม
จัดเตรียมโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ
มีนาคม - มิถุนายน
เริ่มกิจกรรมโครงการลานนันทนาการในวันเสาร์ – อาทิตย์รวม 10 ครั้งกิจกรรมในโครงการ
จัดให้มีนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ด้านกิจกรรมนันทน าการ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศาทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกร รมนันทนาการ โดยจัดเป็นมุมนิทรรศการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่เกี่ยวกับนันทนาการ


กิจกรรมหลัก
กิจกรรมนั้นจะแบ่งเป็น 2 คือกิจกรรมบนเวที จะเป็นกิจกรรมที่เยาวชน แสดงออกโดยมีการจัดแข่งขันการเต้น Cover danceการประกวดร้องเพลง การประกวดงานศิลปะ การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภทและกิจกรรมอื ่นๆ ที่น่าสนใจ ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัสได้ด้วยตนเอง และกิจกรรมส่วนที่ 2จะเป็นส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้ายู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์ด้านนันทนาการ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านนันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการด้านนันทนาการ
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
3. ได้เผยแพร่พันธกิจของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาก าร ให้เป็นที่รู้จักแก่เยาวชนและประชาชน