เนื่องจากข้อขัดข้องเกี่ยวกับงานวันที่2ธันวาต้องเลื ่อนไปวันที่9เนื่องจากมีงานของทางเจ้าของสถานที่ตรงก ับวันที่จัดงานจึงต้องเลื่อนไปวันที่เก้าด้วยเหตุผลห ลายประการจึงขออภัยแก่ทุกท่านที่เตรียมตัวแล้วแล้วมา เจอกันนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคน