โครงการปลูกป่าชายเลน สร้างสัมพันธ์ ฉันท์คลาสสิค
ณ หมู่บ้านแหลมสน ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กลุ่มราชดำเนินคลาสสิค กรุงเทพฯ และ ชมรมรถเก่าแหลมสนคลาสสิค ระยอง
ในวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน :
1. เพื่อทำแนวกำแพงธรรมชาติลดแรงกัดเซาะของคลื่นทะเล
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม ตลอดจนช่วยปลูกพื้นป่าในการลดภาวะโลกร้อนและหวงแหนทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
3. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของส ัตว์น้ำ
4. เพื่อให้ชาวคลาสสิคมีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามัคคี กล้าแสดงออกต่อสังคมในทางที่ถูกต้อง
5. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโด ยรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม
6. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่า ชายเลนประแสร์ จุดชมวิวชายหาด ณ หมู่บ้านแหลมสน
ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง เรือรบหลวงประแสร์

ค่าเข้าร่วมงาน : คนละ 100 บาท ประกอบด้วย 3 ส่วน
1. ค่าอาหาร 3 มื้อ
- มื้อกลางวัน
- มื้อเย็น
- มื้อเช้า
2. มอบให้สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดระยอง) เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานีพัฒนาฯ ต่อไป
3. มอบให้ตัวแทนของหมู่บ้านแหลมสน จ.ระยอง เพื่อนำเงินไปพัฒนาหมู่บ้านและบูรณะศาลเจ้าพ่อแหลมสน ต่อไป

กำหนดการ :
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
เวลา 11.00 น. แนะนำวิธีปลูกป่าชายเลน
เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 น. เริ่มกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะที่ชายทะเล
เวลา 16.00 น. เสร็จการปลูกป่าชายเลน + พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. รับประธานอาหารเย็น + ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเล
วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2553
เวลา 08.00 น. รับประธานอาหารเช้า
มอบเงินให้กับ
-สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดระยอง) ตัวแทนของหมู่บ้านแหลมสน จ.ระยอง
เวลา 10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ **กรุณานำเต้นท์ไปด้วย**
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการปลูกป่าชายเลน
1. เสื้อผ้า
2. ร้องเท้าสำหรับใส่ปลูกป่าชายเลน เพื่อกันเศษไม้
,เศษแก้ว ฯลฯ
3. ถุงมือ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
พัฒน์ (แหลมสน) tel. 087-605-7876,
080-959-8088
โต (ราชดำเนิน) tel. 084-727-6334, 02776575136 (pct)

บูล (ราชดำเนิน) tel. 083-645-9010
ฝ้าย (ราชดำเนิน) tel.
087-924-8040
เอก (ราชดำเนิน) tel. 080-083-0569