ขอดูเป็นแนวหน่อยครับ

กระจกแบบอื่นก้อได้ครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสุงครับ