โครงการ ทริปนี้เพื่อน้องให้แม่ ประจำปี 2553

14-15 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านคลองเปล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กำหนดการในวันที่ 14 สิงหาคม 2553
เวลา 07.00 น. - 11.00 น.
1.1 กลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
ศาลากลางน้ำ
1.2 สมาชิกร่วมลงทะเบียน
เวลา 11.30 น . 1.3 กลุ่มเครือข่ายพร้อมเดินทางสู่โรงเรียนบ้านคลองเปล
เวลา 12.30 - 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านคลองเปล
เวลา 13.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 14.00 น. ร่วมกิจกรรมกับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองเปล
- เกม( กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วม )
เวลา 16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 17.30 น. กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มพร้อมกันที่ ลานกิจกรรม
เวลา 17.40 - 18.00 น ประธานเดินทางมาถึงบริเวณงาน
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอหงส์หรือผู้แทนมอบอุปกรณ์ กีฬา และ สื่อการเรียน ให้กับโรงเรียน
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ
เวลา 19.00 น. เริ่มกิจกรรมภาคค่ำ
1.1 ดนตรีสมรมแบนด์
1.2 ขวัญใจรถโบราณ 3 รางวัล
1.3 รางวัลผู้เข้าร่วมงานมาไกลที่สุด1 รางวัล
1.4 รางวัลไม่น่าจะถึงแต่ก็ถึง1 รางวัล
1.5 รางวัลชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด1 รางวัล
เวลา 00.00 น. ปิดงานภาคค่ำพักผ่อน


วันที่ 15 สิงหาคม 2553 เวลา 07.00 น รับประทานอาหารเช้า
กลุ่มเครือข่ายเดินทางกลับโดย สวัสดีภาพ

หมายเหตุ 1 กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 กิจกรรมตามข้อ 1.2 ,1.3 ,1.4 และ 1.5 หากมีผลคะแนนเท่ากันให้ทำการตัดสินโดยใช้กิจกรรมบนเว ที ตัดสินหาผู้ชนะ
3 หางบัตรจับรางวัล รถ 1 คัน รางวัลที่ 2 จักรยาน 1 คัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอล 085-8837252 , เม่น 089-7391439,
ป๊อป 081-2076914, และเติ้ล 089-6536334
ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หากท่านใดมีเต็นท์และไวนิลโลโก้ชมรม ให้นำมาด้วย