ชมรม ลูกเทวดา คลาสสิค บ้านฉาง ระยอง


ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้อง คลาสสิค และ Big Bike ผู้ใจบุญทุกท่าน

ร่วม โครงการสานฝันเด็กไทย ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

หมู่ 7 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2553
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ยังคงขาดแคลน อุปกรณ์การเรียน ,ทุนการศึกษา,
รวมไปถึงงบประมาณซ่อมแซมต่างๆ ของโรงเรียน มีช่องว่างทำให้เกิดโรงเรียนด้อยโอกาสทางด้านการศึกษ าขึ้น แม้จะมีหน่วยงานของราชการและเอกชนหลายแห่ง ได้ดำเนินการสนับสนุนทางด้านการศึกษา แต่ก็ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทางคณะชมรมลูกเทวดา คลาสสิค จึงได้ร่วมกันทำงานเพื่อสังคม จึงได้ขอความร่วมมือกับเพื่อนๆ ในชมรม
รวมถึง ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ที่มีความปรารถนาดีต่อการศึกษา จึงขอรับบริจาค ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ใหม่หรือเลิกใช้แล้ว แต่ยังพอใช้งานได้ หรือทุนทรัพย์เพื่อให้กับโรงเรียนใช้นำไปปรับปรุงซ่อ มแซม อาคารสถานที่ และทุนการศึกษากับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และเพื่อเพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ใจบุญ ได้มีความเข้าใจ และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมดูแลและช่วยเหลือเยาวชนของชาติที่จะเติบโตขึ้นต ่อไปในอนาคตเป้าหมาย
เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้โรง เรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
หมู่ 7 ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง จ.ตราด ที่ขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการศึกษาของนักเรียนซึ่งม ีความจำเป็นมากดังนี้
1. ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา
2. งบประมาณเพื่อซ่อมแซม อาคารเรียน ตู้เอกสาร โรงอาหาร โต๊ะเรียน ตู้เก็บเอกสาร ห้องพยาบาล ฯลฯ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
4. วัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีฯลฯ
5. หรืออื่นๆตามความเหมาะสมกับโรงเรียนก็ได้

กำหนดการ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 53
เวลา 20.00 น. เริ่มเดินทางออกจากปั้ม ปตท.บ้านฉาง มุ่งหน้าไปยัง ร.ร.ตชด.บ้านเขาฉลาด จ.ตราด
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 53
เวลา 06.00น. รวมกลุ่มรถคลาสสิคแต่ละกลุ่ม ณ สะพานด่านท่าจอด(แสนตุ้ง) ขี่รณรงค์เปิดไฟใส่หมวก
มีรถนำขบวนให้ ไปยัง รร.ตชด. บ้านเขาฉลาด
เวลา 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน รับของที่ระลึก
เวลา 09.00 น. มอบสิ่งของให้กับน้องๆร.ร.ตชด.บ้านเขาฉลาด
เวลา 10.00 น. ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ
เวลา 11.30 น. เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆและแต่ละกลุ่มรถคลาสสิครับปร ะทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00 น.แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างกลุ่มรถคลาสสิค ชิงถ้วยรางวัล ที่ 1, 2, 3

วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 53
เวลา 09.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สำหรับการติดต่อเพื่อประสานงาน เรื่องโครงการสานฝันเด็กไทย ปันน้ำใจให้น้อง ในครั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อสอบถาม เอี๊ยบ 081-1770988
หนึ่ง 080-5662990
อั๋น 086-7835349
สิ่งของที่รับบริจาค
1. เงินสมทบทุนสนับสนุนโครงการ มอบให้ทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร-สถานที่
2. สมุด หนังสือและอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ฯลฯ
3. อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา
4. อื่นๆ ตามแต่ท่าน เห็นสมควร

ทั้งนี้ ในการรับสิ่งของบริจาค ท่านสามารถติดต่อชมรม ตามเบอร์ข้างต้น เพื่อให้ไปรับได้ครับ

ปล. ขออนุโมทนาบุญแก่ท่านที่ตั้งใจทำ ขอให้ท่านได้รับความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต


ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
นาย วัชระ ศิริมานพ
ประธานชมรม ลูกเทวดา คลาสสิค อ. บ้านฉาง จ.ระยอง